JUDr. Iveta Horváthová

sa špecializuje na právo obchodných spoločností, občianskoprávne a obchodnoprávne záväzkové vzťahy,  vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam a pracovnoprávne vzťahy.

Vzdelanie:           1990   Právnická fakulta Univerzity Komenského
                                       v Bratislave (rigorózna skúška)
                     
                             1985 - 1989 Právnická fakulta Univerzity
                                                 Komenského v Bratislave

Právna prax:         1995 - súčasnosť - advokátka
                             1999 - 2008 správkyňa konkurzných podstát

Členstvo              
v profesijných    
organizáciách:     2004 - súčasnosť  Slovenská advokátska komora
                             1995-2003  Komora komerčných právnikov


Libertas omnibus rebus favorabilior est.
"Sloboda má prednosť pred všetkým ostatným."
Tel:
00421 905 800 932
00421 910 832 835

Fax:
00421 048 611 20 51

E-mail:
ak.horvathova@gmail.com
horvathova@advokat-
brezno.sk

Sídlo:
JUDr. Iveta Horváthová
Boženy Němcovej 1
Brezno
977 01