Pacta dant legem conractui
"Dohody tvoria právo na zmluvu."
Obchodné právo


Právo obchodných spoločností ( založenie, zrušenie, činnosť, obchodných spoločností, vzťahy  medzi spoločníkmi, prevody obchodných podielov, zastúpenie v registrovom konaní, zápisy zmien v obchodnom registri, ... )
*
Zmluvné právo ( odborné preskúmanie a posúdenie rôznych druhov zmlúv, vypracovanie písomnej formy zmlúv pre jednotlivé právne prípady, ...)
Vymáhanie pohľadávok, prípadne preskúmanie možnosti mimosúdneho ich vymoženia
*
Náhrada škody
*
*
Vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie
*
Tel:
00421 905 800 932
00421 910 832 835

Fax:
00421 048 611 20 51

E-mail:
ak.horvathova@gmail.com
horvathova@advokat-
brezno.sk

Sídlo:
JUDr. Iveta Horváthová
Boženy Němcovej 1
Brezno
977 01