Pacta sunt servanda.
"Zmluvy strán sa musia zachovávať."
Občianske právo


Spisovanie a posudzovanie občianskoprávnych zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o dielo a iné)
*
Spisovanie listín o iných právnych úkonoch (dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov)
*
Vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
Uplatňovanie nárokov vo veci náhrady škody a vydania bezdôvodného obohatenia
Zastupovanie v súdnych sporoch
*
Zastupovanie v dedičskom konaní
Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok z občianskoprávnych vzťahov, zabezpečenie pohľadávok
*
*
*
*
Tel:
00421 905 800 932
00421 910 832 835

Fax:
00421 048 611 20 51

E-mail:
ak.horvathova@gmail.com
horvathova@advokat-
brezno.sk

Sídlo:
JUDr. Iveta Horváthová
Boženy Němcovej 1
Brezno
977 01