Impossibilium nulla obligatio est.
"Neexistuje záväzok robiť nemožné veci."
Konkurzné právo


Analýza splnenia podmienok na vyhlásenie konkurzu a podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie
*
Prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie
Komplexné právne poradenstvo dlžníkom (úpadcom)
*
*
Zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní (zastupovanie veriteľov na schôdzi veriteľov a vo veriteľskom výbore)
*
Komplexné právne poradenstvo a príprava podkladov v súvislosti s oddlžením fyzickej osoby (osobný konkurz)
*
Tel:
00421 905 800 932
00421 910 832 835

Fax:
00421 048 611 20 51

E-mail:
ak.horvathova@gmail.com
horvathova@advokat-
brezno.sk

Sídlo:
JUDr. Iveta Horváthová
Boženy Němcovej 1
Brezno
977 01