JUDr. Horváthová - Advokátska kancelária - Brezno
Rýchle a efektívne riešenia Vašich právnych problémov
KONTAKT
0905 800 932
Melius est petere fontes quam sectari rivulos.
"Je lepšie ísť k prameňu, ako sledovať potôčiky."

Vítam Vás na stránkach svojej advokátskej kancelárie, poskytujúcej klientom komplexné právne služby.

Právne služby poskytujem tak fyzickým ako aj právnickým osobám a podnikateľom najmä formou osobných konzultácií, spisovaním zmlúv, právnych stanovísk, zastupovaním pri jednaní s obchodnými partnermi či s protistranou, zastupovaním v konaní pred súdmi či správnymi orgánmi. V rámci praxe spolupracujem s notármi, exekútormi, znalcami ako aj inými advokátskymi kanceláriami.

JUDr. Horváthová - Advokátska kancelária - Brezno

V praxi kladiem dôraz na osobný prístup ku klientovi, diskrétnosť a efektívnosť riešenia problémov znalosťou zákonných prostriedkov tak, aby sa výsledok dostavil k maximálnej spokojnosti  klienta v najkratšom možnom termíne. Advokáciu vykonávam čestne, svedomito, dôstojne a dbám na dodržiavanie diskrétnosti v súlade s povinnosťou mlčanlivosti advokáta.

S klientom jednám korektne, na rovinu a pri práci volím ľudský a poctivý prístup. Ku každému prípadu pristupujem s precíznosťou a dôsledne tak, aby si klient mohol byť vždy istý, že pre úspešný výsledok bolo urobené maximum. Nejde mi o kvantitu, ale o kvalitu poskytovania právnych služieb. Poctivo pracujem tak, aby najlepším dôkazom kvality mojich služieb boli dosahované výsledky. Verím, že sa o tom sami presvedčíte.

Služby, ktoré poskytujem

Občianske právo

 • Zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa občianskoprávnych a iných obdobných vzťahov.
 • Príprava a spisovanie žalôb, návrhov a iných podaní v konaniach pred súdmi a inými orgánmi.
 • Uplatňovanie a vymáhanie pohľadávok a iných peňažných či nepeňažných nárokov klientov.
 • Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s uzatváraním občianskoprávnych zmlúv, príprava všetkých zmluvných typov zmlúv a iných súvisiacich dokumentov.
 • Právne poradenstvo v sporoch vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov, napríklad vo veciach uplatňovania nárokov na náhradu škody a vydania bezdôvodného obohatenia, zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ochrany osobnosti fyzickej osoby a ochrany dobrého mena právnickej osoby a nárokov z nich vyplývajúcich, uplatňovania nárokov na náhradu škody voči štátu titulom zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, a mnohé ďalšie.

Obchodné právo

 • Zastupovanie v súdnych konaniach vo všetkých druhoch sporov súvisiacich s obchodným právom.
 • Uplatňovanie, správa a vymáhanie pohľadávok.
 • Kompletná obchodnoprávna agenda pre právnické osoby a fyzické osoby.
 • Spisovanie žalôb a iných podaní.
 • Zakladanie a zmeny obchodných spoločností (verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti) a družstiev.
 • Vypracovanie listín týkajúcich sa založenia, vzniku a činnosti obchodných spoločností - zakladateľská zmluva, spoločenská zmluva, zmena základného imania, prevod obchodného podielu, rozšírenie a zúženie predmetu podnikania, zmena sídla, zmena obchodného mena, zmena štatutárneho orgánu (konateľa), spoločníka, zmena právnej formy, likvidácia spoločností a ďalšie.
 • Zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenskými a daňovými úradmi a inými orgánmi štátnej správy.
 • Zastupovanie v exekučnom konaní.
 • Spisovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv, poradenstvo v oblasti zmluvnej agendy.
 • Vypracovanie právnych analýz, rozborov a stanovísk, poradenstvo, konzultácie v oblasti obchodného práva.

Trestné právo

 • Obhajoba klienta spojená s účasťou na úkonoch trestného konania v každom štádiu konania počínajúc prípravným konaním, konaním pred súdom až po vykonávacie konanie.
 • Zastupovanie poškodených osôb, ktorým v dôsledku spáchaného trestného činu bola spôsobená ujma na zdraví, majetková, morálna alebo iná škoda.
 • Vypracovanie všetkých druhov právnych podaní podľa Trestného poriadku a Trestného zákona.
 • Právne konzultácie a poradenstvo.

Rodinné právo

 • Rozvod manželstva.
 • Starostlivosť o maloletých.
 • Dlžné výživné. Právne konzultácie a poradenstvo a iné.
JUDr. Horváthová - Advokátska kancelária - Brezno

JUDr. Iveta Horváthová
Boženy Němcovej 1
Brezno
977 01

Tel: +421 905 800 932
Email: ak.horvathova@gmail.com

© 2020 JUDr. Iveta Horváthová Zásady ochrany osobných údajov